Vzhľadom na neustále otázky lekárov, týkajúce sa postupov pri predpisovaní liekov po poslednej novele zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, uvádzame nižšie postupy pri predpisovaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

1. Odporúčanie
Na základe rozhodnutia MZ SR všeobecný lekár môže predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu, ktoré sú viazané na odbornosť lekára na základe odporúčania odborného lekára vydaného pred 01.01.2022 do doby platnosti odporúčania.

2. Pandemická výnimka
Z dôvodu pretrvávajúcej krízovej situácie s ochorením COVID-19 (stále aktuálne trvá od marca 2020), je ošetrujúci lekár oprávnený predpísať kategorizovaný liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu a to na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 90 dní výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke bez ohľadu na preskripčné alebo indikačné obmedzenia.

3. Predpisovanie liekov po prepustení pacienta z hospitalizácie.
Na základe rozhodnutia MZ SR v prepúšťacej správe môže byť uvedené poverenie pre všeobecného lekára, s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny; a to najdlhšie na dobu šesť mesiacov odo dňa prepustenia osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti.

4. Preskripčne obmedzené lieky, ak sa neuplatňuje bod 1 alebo 2
Pri lekárskom vyšetrení je odborný lekár povinný predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou.

5. Lieky bez preskripčného obmedzenia
Liek je oprávnený predpísať, ktorýkoľvek poskytovateľ. Vo všeobecnosti aj v tom prípade platí zásada ako pri predpise preskripčne obmedzených liekov, zdravotníckych pomôcok alebo
dietetických potravín – kto lekársky vyšetruje, ten predpisuje. Zároveň, ale vzhľadom na účel úpravy predpisovania liekov – eliminovať zbytočný pohyb pacienta medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, je potrebné aby poskytovateľ, ktorého pacient žiada (aj na základe telefonickej alebo emailovej komunikácie s pacientom) o predpísanie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny bez preskripčného obmedzenia a ktorý pozná zdravotný stav pacienta vo vzťahu k indikovanej medikamentóznej liečbe – vedie jeho zdravotnícku dokumentáciu aj so záznamami z vyšetrenia od iných lekárov – predpísal liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu a neodosielal pacienta k inému poskytovateľovi, a to aj z dôvodu, aby prípadne nevznikalo riziko ohrozenia zdravia pacienta v dôsledku oneskoreného predpisu.

6. Upozornenie
Lekár sa má oboznámiť s Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva zo dňa 17. februára 2022 a nespoliehať sa na individuálny výklad jednotlivcov v akomkoľvek postavení. Nedodržanie Rozhodnutia MZ SR je porušením zákona.

Interpretácia, že liek má predpísať lekár, ktorý predpísal liek prvýkrát, nemá t.č. opodstatnenie
v žiadnej z platných zákonných noriem