V uvedenej sekcií sme neoprávnene uverejnili článok  MUDr. Ivana Vargu, PhD.v  domnení že už bol článok uverejnený v uvedenom časopise.

Súčasne zodpovedný za daný skutok v čase jeho vykonania prekonával ochorenie COVID-19, a nie plne si v tej chvíli uvedomoval, že článok ešte nebol publikovaný.

K uverejneniu ho súčasne viedla snaha poskytnúť pacientom najaktuálnejšie informácie v oblasti možnej prevencie ťažšieho priebehu ochorenia COVID-19 voľne dostupnými vitamínmi, stopovými prvkami a výživovými doplnkami.

Za uvedený skutok sa zúčastneným stranám a hlavne autorovi článku ospravedlňujem.

MUDr. Boris Hruškovič (vlastnoručne) 18.2.2021

VIA PRACTICA

Moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu

Odborný recenzovaný časopis VIA PRACTICA je zameraný postgraduálne, s dôrazom na informácie využiteľné v praxi lekárov. Slúži medicínskej verejnosti na získavanie prehľadu o vývoji v širokom spektre medicínskych odborov: poskytuje nezávislé informácie na základe EBM o najnovších poznatkoch a postupoch v prevencii, diagnostike a terapii ochorení. Súčasťou časopisu je autodidaktický test s možnosťou získania CME kreditov.

Redakčná rada: doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof. – predsedníčka

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, CSc., MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC, prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., MUDr. Ján Hencel, MSc, prof. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc., FESC, doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD., doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., doc. MUDr. Eva Máderová, CSc., MUDr. Peter Makara, MPH, MUDr. Peter Marko, MPH, prof. MUDr. Peter Mitro, MUDr. Imrich Mucska, prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Redaktorka: Michaela Malová

mob.: 0903 463 286, malova@solen.sk

Obchodný manažér: Marek Popaďák

mob: 0902 170 347, popadak@solen.sk

VIA PRACTICA − OBSAH 1/2021

Prehľadové články

• Nutraceutiká v prevencii a liečbe COVID-19 – MUDr. Varga

Prevencia a podporná liečba COVID-19 pomocou nutraceutík v ambulantnej praxi

MUDr. Ivan Varga, PhD

Univerzitná nemocnica – Nemocnica svätého Michala, a. s.

Oddelenie funkčnej diagnostiky