Dynamika sérokonverzie protilátok proti SARS-CoV-2 a jej diagnostický význam a limitácie

(Infoletter č. 6)

Ing. Jela Petrisková, PhD.1
doc. MUDr. Martin Hrubiško, PhD., mim. prof. 2
MUDr. Radovan Košturiak, PhD.3
prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, FAAAAI 1,4,5
1Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UN Martin
2Oddelenie klinickej imunológie a alergológie, Onkologický ústav sv. Alžbety
3Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nitra
4Klinika detí a dorastu JLF UK a UN Martin
5Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UN Martin

Dynamika tvorby protilátok proti SARS-CoV-2 je predmetom intenzívneho sledovania a výskumu. Situáciu do veľkej miery komplikuje fakt, že nielen klinický ale aj laboratórny obraz ochorenia Covid-19 je veľmi rôznorodý.

  • Inkubačný čas ochorenia COVID-19 je pomerne dlhý a uvádza sa, že je to 2 – 14 dní. U väčšiny pacientov možno pozorovať typickú dynamiku tvorby protilátok, t.z. úvodnú tvorbu protilátok triedy IgM a IgA v priebehu 7 – 10 dní od začiatku príznakov a nárast koncentrácie protilátok triedy IgG v periférnej krvi v rozmedzí 10 – 18 dní. Tento obraz je typický, v prípade SARS-CoV-2 však boli opísané tri typy sérokonverzie: sérokonverzia IgM skôr ako IgG, synchrónna sérokonverzia IgG a IgM a sérokonverzia IgM neskôr ako IgG. U malého počtu pacientov, spravidla bez výraznejších klinických príznakov, neboli zaznamenané merateľné koncentrácie špecifických protilátok v periférnej krvi. V prípade zvýšenej koncentrácie protilátok sa zistili významné rozdiely medzi jednotlivými pacientami. Výsledky môžu byť samozrejme ovplyvnené senzitivitou použitých testov.
  • Významný je prínos stanovenia koncentrácie protilátok v sére u pacientov s príznakmi ochorenia Covid-19 a s preukázateľnou históriou kontaktu s infikovanou osobou, avšak s negatívnym RT-PCR testom. Testy RT-PCR sú diagnostickým zlatým štandardom, ale v niektorých prípadoch môžu viesť k falošne negatívnym výsledkom (napr. nesprávny alebo neskorý odber) (obrázok 1).
  • Sérologické vyšetrenie môže byť tiež užitočné aj na identifikáciu asymptomatických infekcií, ak RT-PCR buď nie je k dispozícii alebo boli osoby vystavené infekcii v dávnejšej minulosti, aj keď koncentrácie špecifických protilátok sú u asymptomatických osôb podstatne nižšie ako u pacientov so symptomatickým priebehom ochorenia. Samotná prítomnosť protilátok (IgM, IgA, resp. IgG) v periférnej krvi je v tomto prípade dôkazom prebiehajúcej resp. prekonanej infekcie koronavírusom SARS-Cov-2.
  • Je samozrejmé, že spočiatku sa väčšia pozornosť venovala pacientom s ťažkým a stredne ťažkým priebehom ochorenia Covid-19. Imunitná odpoveď
    asymptomatických jedincov infikovaných SARS-CoV-2 nebola dostatočne opísaná. V recentných prácach sa uvádza, že koncentrácie špecifických IgG u asymptomatických osôb boli signifikantne nižšie v porovnaní so symptomatickými pacientami. Ukázalo sa však, že hoci koncentrácie a aktivita protilátok sú u asymptomatických jedincov o niečo nižšie, samotné funkcie protilátok zostávajú zachované bez ohľadu na závažnosť ochorenia, a teda neutralizujú vírus, aktivujú ADCC (cytotoxická reakcia závislá na protilátkach) a spúšťajú aktiváciu komplementu.
  • Hoci sa na začiatku javilo vyšetrovanie protilátok v triede IgA a interpretácia jeho výsledkov ako sporné, v súčasnosti už viaceré práce odporúčajú jeho stanovenie, a to hlavne u asymptomatických alebo oligosymptomatických pacientov a u pacientov s atypickými príznakmi ochorenia. Podľa nedávnych štúdií majú protilátky v triede IgA vyšší neutralizačný potenciál ako protilátky v triede IgG. Špecifické sérové koncentrácie IgA sa síce významne znižujú už po jednom mesiaci po objavení sa symptómov, ale neutralizujúci IgA zostáva detekovateľný v slinách po dlhšiu dobu (49 až 73 dní po odoznení príznakov). Slizničná imunita sprostredkovaná protilátkami triedy IgA môže byť kritickým obranným mechanizmom proti SARS-CoV-2 na individuálnej úrovni, ktorý môže tiež znižovať infekčnosť ľudských sekrétov a teda aj prenos vírusu.
  • Aj keď na začiatku pandémie boli vyslovené očakávania, že protilátky v triede IgG pretrvajú a budú celoživotne pokračovať ako ochranné protilátky, v súčasnosti už vieme, že po čase dochádza k poklesu ich koncentrácie, pričom sa tento pokles u jednotlivých jedincov líši a pravdepodobne závisí od mnohých faktorov ako je napr. vírusová nálož či intenzita príznakov ochorenia. Pokles koncentrácie protilátok v triede IgG u symptomatických pacientov možno pozorovať po 2 – 3 mesiacoch od prepuknutia príznakov a detekovateľné koncentrácie pretrvávajú 6 – 8 mesiacov od predpokladanej doby infekcie, a to nezávisle na veku, teda aj u seniorov. Počet špecifických pamäťových B-lymfocytov, ktoré produkujú protilátky pri re-infekcii, zostáva stabilný aj po miernej primárnej infekcii COVID-19, dokonca sa pozoroval jeho nárast. Počet špecifických pamäťových T-lymfocytov klesá v porovnaní s koncentráciou protilátok len mierne. Napriek tomu očkovanie jednoznačne predstavuje bezpečnejší a jednoduchší spôsob navodenia obrannej špecifickej imunitnej odpovede ako infekcia a postupné rizikové premorovanie populácie. • Stanovenie špecifických protilátok triedy IgG má dôležitý diagnostický význam u detí s post-kovidovým multisystémovým zápalovým syndrómom (MIS-C/PIMS-TS), keďže tento stav nastáva s odstupom 2 – 6 týždňov od prekonania infekcie vírusom SARS-CoV-2, ktorá býva nezriedka asymptomatická.
  • Okrem významu v diagnostike pre jednotlivého pacienta bude mať sérologické testovanie význam pre sledovanie premorenosti/odolnosti konkrétnej komunity (napr. domovy seniorov) a tiež pre dosiahnutie presnejších odhadov rozsahu pandémie Covid-19.
Obrázok 1. Pravdepodobnosť záchytu niektorých laboratórnych ukazovateľov počas Covid-19
Obrázok 1. Pravdepodobnosť záchytu niektorých laboratórnych ukazovateľov počas Covid-19

Literatúra:
▪ Dan JM, Mateus J, Kato Y, et al.: Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 2021.01.06; eabf4063, DOI: 10.1126/science.abf4063
▪ Dufloo J, Grzelak L, Staropoli I, et al.: Asymptomatic and symptomatic SARS-CoV-2 infections elicit polyfunctional antibodies. medRxiv 2020.11.12.20230508; doi: 10.1101/2020.11.12.20230508
▪ Fejt V, Krátká Z, Zelená H, Fürst T. Stáří není nemoc: Vývoj hladiny ochranných protilátek proti koronaviru SARS-CoV-2 u seniorů z Domova Břevnice. Čas. Lék. Čes. 2020; 159: 303–311.
▪ Gaebler C, Wang Z, Lorenzi JCC, et al.: Evolution of Antibody Immunity to SARS-CoV-2. bioRxiv 2020.11.03.367391; doi: https://doi.org/10.1101/2020.11.03.367391
▪ Long QX, Tang XJ, Shi QL, et al. Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nature Medicine 2020; 26(8): 1200-1204.
▪ Long, QX., Liu, BZ., Deng, HJ. et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients with COVID-19. Nat Med 2020; 26, 845–848.
▪ Lumley SF O’Donnell D, Stoesser NE, at al.: Antibody Status and Incidence of SARS-CoV-2 Infection in Health Care Workers. The New England Journal of Medicine 2020. Downloaded from nejm.org on January 15, 2021. DOI: 10.1056/NEJMoa2034545
▪ Nuccetelli M, Pieri M, Gisone F, Bernardini S. Combined anti-SARS-CoV-2 IgA, IgG, and IgM Detection as a Better Strategy to Prevent Second Infection Spreading Waves [published online ahead of print, 2020 Sep 18]. Immunol Invest. 2020;1-13.
▪ Shirin T, Bhuiyan TR, Charles RC, et al.: Antibody responses after COVID-19 infection in patients who are mildly symptomatic or asymptomatic in Bangladesh. Int J Infect Dis. 2020; 101: 220-225.
▪ Sterlin D, Mathian A, Miyara M, et al.: IgA dominates the early neutralizing antibody response to SARS-CoV-2. Sci. Transl. Med. 2020; 13(577). DOI: 10.1126/scitranslmed. abd2223.
▪ Wu J, Liang B, Chen C, et al. SARS-CoV-2 infection induces sustained humoral immune responses in convalescent patients following symptomatic COVID-19. medRxiv; 2020. DOI: 10.1101/2020.07.21.20159178.
▪ Americká asociácia pre rozvoj vedy:
https://science.sciencemag.org/content/early/2021/01/05/science.abf4063