PDFPDF DOKUMENT NA STIAHNUTIE: PODMIENKY A INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S  ÚHRADAMI ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A  V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTA


PODMIENKY A INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S  ÚHRADAMI
ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A  V SÚVISLOSTI
SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTA
(ďalej aj „podmienky“)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti:

IMUNO – ALERGO s.r.o.
so sídlom Nejedlého 69, 841 02 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 29768/B
IČO: 35 866 837
Miesto výkonu činnosti: Nejedlého 69, 841 02 Bratislava.

(ďalej len „poskytovateľ“)

I. ČASŤ
PODMIENKY A INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S ÚHRADAMI
ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Článok I
Zdravotná starostlivosť bez povinnosti úhrady

1. Od pacienta, ktorého zdravotná poisťovňa má s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu (ďalej len „klient“) podľa zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z.z.“), nesmie poskytovateľ požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 577/2004 Z.z.“).

2. Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza

  • neodkladná zdravotná starostlivosť,
  • zdravotné výkony v rámci preventívnych prehliadok podľa prílohy č. 2 zákona č. 577/2004 Z. z.,
  • zdravotné výkony vedúce k zisteniu choroby a
  • zdravotné výkony poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb podľa prílohy č. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. vedúce k záchrane života, vyliečeniu choroby, zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií, zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia, zmierneniu prejavov choroby, účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.

3. Súčasťou zdravotného výkonu sú aj objednanie klienta na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas, vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu, vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania na poskytnutie ústavnej starostlivosti, vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu, potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.

4. Poskytovateľ poskytne klientovi zdravotnú starostlivosť uvedenú v bode 2 a 3 tohto článku bez jeho povinnosti poskytnúť poskytovateľovi akúkoľvek úhradu.

Článok II
Zdravotné výkony a služby so spoluúčasťou klienta

1. Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť klienta podľa zákona č. 577/2004 Z.z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie, a ani iným plnením.

2. Od klienta, ktorého zdravotná poisťovňa má s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu podľa zákona č. 581/2004 Z.z., môže poskytovateľ požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri chorobe uvedenej v zozname chorôb najviac vo výške spoluúčasti klienta podľa zákona č. 577/2004 Z.z. a predpisov vydaných na jeho vykonanie. Poskytovateľ môže požadovať od klienta úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti najviac vo výške spoluúčasti klienta podľa citovaného zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

3. Zoznam zdravotných výkonov, ktoré sa čiastočne uhrádzajú alebo neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia ako aj spoluúčasť klienta na úhradách za tieto zdravotné výkony sú uvedené v prílohe č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 777/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

4. Ak poskytovateľ poskytne klientovi zdravotný výkon alebo službu, pri ktorých možno požadovať úhradu vo forme spoluúčasti, klient je povinný uhradiť poskytovateľovi úhradu za poskytnutý zdravotný výkon alebo službu podľa aktuálne platného cenníka zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa umiestneného v priestoroch čakárne poskytovateľa a na jeho internetovej stránke www.imuno-alergo.sk.

Článok III
Zdravotné výkony a služby neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia

1. Zdravotné výkony a služby neuhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia sú zdravotné výkony a služby poskytovateľa, ktoré nie sú hradené na základe verejného zdravotného poistenia a ktoré poskytovateľ poskytne klientovi na základe jeho písomnej žiadosti. Žiadosť môže byť poskytovateľovi doručená aj elektronickými prostriedkami (napríklad e-mailom).

2. Ak poskytovateľ poskytne klientovi na základe jeho písomnej žiadosti zdravotný výkon alebo službu, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia, klient sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi odmenu za poskytnutý zdravotný výkon alebo službu podľa aktuálne platného cenníka zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa umiestneného v priestoroch čakárne poskytovateľa a na jeho internetovej stránke www.imuno-alergo.sk.

Článok IV
Zdravotné výkony a služby poskytované klientovi nezmluvnej zdravotnej poisťovne

1. Od klienta, ktorého zdravotná poisťovňa nemá s poskytovateľom uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 581/2004 Z.z., môže poskytovateľ požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť.

2. Ak poskytovateľ poskytne klientovi podľa bodu 1 na základe jeho písomnej žiadosti zdravotný výkon alebo službu, klient sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi odmenu za poskytnutý zdravotný výkon alebo službu podľa aktuálne platného cenníka zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa umiestneného v priestoroch čakárne poskytovateľa a na jeho internetovej stránke www.imuno-alergo.sk.

Článok V
Nadštandardné služby

1. Nadštandardné služby sú osobitné služby poskytovateľa, ktoré nie sú hradené na základe verejného zdravotného poistenia a ktoré poskytovateľ poskytuje klientovi v prípade jeho dobrovoľného súhlasu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť môže byť poskytovateľovi doručená aj elektronickými prostriedkami (napríklad e-mailom).

2. Zoznam nadštandardných služieb je uvedený v cenníku zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa umiestnenom v priestoroch čakárne poskytovateľa a na jeho internetovej stránke www.imuno-alergo.sk. Klient môže využívať nadštandardné služby poskytovateľa buď jednotlivo alebo kompletne v rámci balíka služieb počas celého kalendárneho roka.

3. Ak klient písomne súhlasí s poskytnutím nadštandardnej služby, zaväzuje sa uhradiť poskytovateľovi odmenu za poskytnutú službu podľa aktuálne platného cenníka zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa.

4. Klient môže realizovať úhradu za nadštandardnú službu aj platbou vopred a to úhradou v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa. Nadštandardná služba sa považuje za uhradenú vopred, ak poskytovateľ obdržal sumu nadštandardnej služby podľa cenníka na svoj účet. Ak klient realizoval úhradu vopred, uskutočnením tohto úkonu sa má za to, že pred realizáciou platby sa v plnom rozsahu oboznámil s poučením poskytovateľa v súvislosti s úhradami za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a s cenníkom poskytovateľa.

5. Ak klient písomne súhlasí s tým, aby mu boli počas obdobia jedného kalendárneho roka poskytované všetky nadštandardné služby poskytovateľa, zaväzuje sa na začiatku takéhoto obdobia uhrádzať poskytovateľovi dohodnutý ročný poplatok vo výške uvedenej v cenníku zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa. Súčasťou sumáru nadštandardných služieb podľa tohto bodu nie je nadštandardná služba uvedená v čl. VI týchto podmienok.

6. Klient je oprávnený kedykoľvek písomne oznámiť poskytovateľovi, že nemá záujem na ďalšom využívaní nadštandardných služieb; v takomto prípade zaniká klientovi nárok na poskytovanie nadštandardných služieb okamihom uplynutia posledného dňa kalendárneho roka, za ktorý bol dohodnutý ročný poplatok uhradený. Ak klient oznámi svoj nezáujem na poskytovaní nadštandardných služieb aspoň 6 mesiacov pred uplynutím kalendárneho roka, má nárok na vrátanie sumy 50 % poplatku.

7. Ak sa klient a poskytovateľ dohodnú na konkrétnom termíne poskytnutia zdravotného výkonu alebo služby a na tento termín sa klient nedostaví bez ospravedlnenia svojej neúčasti minimálne 48 hodín pred dohodnutým termínom zdravotného výkonu alebo služby, je povinný uhradiť poskytovateľovi náhradu za stratu času vo výške 15 eur.

Článok VI
Nadštandardná služba „program úspory času“

1. Klient berie na vedomie, že „program úspory času“ je nadštandardnou službou poskytovateľa, v rámci ktorej je klient podrobený vyšetreniam poskytovateľa v rozsahu kožné testy, spirometria, výtery, odber krvi, a to v rámci jedného dňa vrátane individuálneho nastavenia programu liečby (obvykle takýto proces trvá niekoľko dní). Súčasťou tejto služby nie sú špeciálne vyšetrenia, ktoré vyžadujú súčinnosť externého laboratória. Za uvedenú službu sa klient zaväzuje uhradiť poskytovateľovi poplatok podľa aktuálneho cenníka zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa.

2. V prípade, ak klient požiada poskytovateľa o poskytnutie tejto služby, zaväzuje sa uhradiť mu odmenu za poskytnutie tejto služby podľa cenníka poskytovateľa a to v dvoch častiach:

a) prvú časť odmeny v rozsahu 50 % klient uhradí poskytovateľovi pred termínom poskytnutia služby a

b) druhú časť odmeny v rozsahu 50 % klient uhradí poskytovateľovi v deň termínu poskytnutia služby.

3. Klient sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi prvú časť odmeny podľa bodu 2 písm. a) tohto článku bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v cenníku. Klient doručí poskytovateľovi potvrdenie o realizovanej úhrade. Realizáciou úhrady klient potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito podmienkami a informáciami poskytovateľa v súvislosti s úhradami za poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako aj s podmienkami a informáciami v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov.

4. Po prijatí úhrady prvej časti odmeny podľa bodu 2 písm. a) tohto článku sa poskytovateľ dohodne s klientom na termíne poskytnutia služby.

5. Ak sa klient nedostaví na termín dohodnutý podľa bodu 4 tohto článku a svoju neúčasť na tomto termíne u poskytovateľa neospravedlní aspoň päť pracovných dní vopred, platí, že dohoda o poskytnutí tejto nadštandardnej služby sa zrušuje a klient sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi čiastočnú náhradu za stratu jeho času predstavujúcu výšku uhradenej časti odmeny podľa bodu 2 písm. a) tohto článku. Poskytovateľ je oprávnený započítať náhradu podľa predchádzajúcej vety v plnom rozsahu s prijatou úhradou podľa bodu 2 písm. a) tohto článku a klientovi zaniká nárok na vrátenie tejto úhrady.

6. Ak sa klient nemôže dostaviť na termín dohodnutý podľa bodu 4 tohto článku a svoju neúčasť na tomto termíne ospravedlní aspoň päť pracovných dní vopred, môže požiadať poskytovateľa o poskytnutie náhradného termínu poskytnutia služby alebo o vrátenie uhradenej časti odmeny. Poskytovateľ podľa požiadavky klienta tomuto vráti uhradenú odmenu v plnej výške alebo sa s ním dohodne na náhradnom termíne poskytnutia služby. Pri náhradnom termíne poskytnutia služby sa opätovne uplatnia body 5 a 6 tohto článku.

7. V prípade tejto služby neplatia body 4 až 7 článku V tejto zmluvy.

Článok VII
Aktualizácia cenníka zdravotných výkonov a služieb

1. Klient berie na vedomie, že pri poskytnutí zdravotného výkonu a služby sa odmeny poskytovateľa účtujú vždy podľa cenníka zdravotných výkonov a služieb platného v čase poskytnutia zdravotného výkonu alebo poskytnutia služby.

2. Klient sa zaväzuje oboznámiť sa s platným cenníkom zdravotných výkonov a služieb pred každým zdravotným výkonom alebo službou, ktoré mu poskytovateľ poskytuje.

3. U klienta, ktorý sa podrobuje zdravotnému výkonu poskytovateľa alebo ktorému je poskytovaná služba, sa predpokladá, že je s aktuálnym cenníkom zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa riadne oboznámený.

4. Aktuálne platné znenie cenníka zdravotných výkonov a služieb je nepretržite umiestnené v priestoroch čakárne poskytovateľa a na jeho internetovej stránke www.imuno-alergo.sk.


II. ČASŤ
PODMIENKY A INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM
OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTA

Článok I
Spracúvanie osobných údajov klienta v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

1. Klient berie na vedomie, že v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bude poskytovateľ získavať a spracúvať nasledovné osobné údaje klienta ako dotknutej osoby: osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska klienta a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom klienta a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti klientovi, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce klienta, epidemiologicky závažné skutočnosti a identifikačné údaje zdravotnej poisťovne klienta.

2. Právnym základom pre získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie osobných údajov klienta poskytovateľom je zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom získavania, spracúvania a zhromažďovania osobných údajov klienta je vedenie zdravotnej dokumentácie. Poskytovateľ bude spracúvať a zhromažďovať osobné údaje klienta počas doby vedenia zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

3. Súhlas klienta na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie jeho údajov zo zdravotnej dokumentácie poskytovateľom sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z. nevyžaduje.

4. Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme s elektronickým podpisom a to na záznamovom nosiči v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme.

5. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytovateľom má klient nasledovné práva:
požadovať od poskytovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od poskytovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú osoby klienta a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
požadovať od poskytovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť osobných údajov klienta, ktoré spracúva;
požadovať od poskytovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky osobné údaje klienta, ktoré spracúva v súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie;
získať od poskytovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od poskytovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie osobných údajov klienta, ak klient namieta správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie jeho osobných údajov je nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu práv klienta alebo iných ustanovení zákona.
Klient môže vyššie uvedené práva uplatniť u poskytovateľa písomne na adrese IMUNO – ALERGO s.r.o., Nejedlého 69, 841 02 Bratislava.

6. Poskytovateľ poskytuje údaje zo zdravotnej dokumentácie výlučne osobám podľa bodu 7 a to formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie, ktoré obsahuje nasledovné údaje klienta: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska klienta a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, chronologický opis vývoja zdravotného stavu, prehľad o doterajšej liečbe, údaje potrebné pre ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, identifikačné údaje zdravotnej poisťovne klienta, identifikačné údaje poskytovateľa, dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho lekára.

7. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie
a) všeobecnému lekárovi klienta alebo lekárovi, ktorý odporučil klienta na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom na odvod na účely odvodu, vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania obvodného úradu v sídle kraja na účely prieskumu jeho zdravotnej spôsobilosti, vojakovi v zálohe na účely preukázania jeho zdravotnej spôsobilosti na zaradenie do aktívnych záloh a občanovi na účely prijímacieho konania do dobrovoľnej vojenskej prípravy,
c) príslušnému správnemu orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,
d) inšpektorátu práce a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov  na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
e) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,
f) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie v rozsahu podľa bodu 8
g) orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu,
h) lekárovi pracovnej zdravotnej služby na účel posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu.

8. Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie klienta
a) klientovi alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,
b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti klienta, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej, ktorá s ním žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi,
c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,
d) revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti v celom rozsahu,
e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a na účely prešetrovania sťažností v celom rozsahu,
f) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu; ak ide o zdravotnú dokumentáciu príslušníka ozbrojených síl Slovenskej republiky alebo zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,
g) všeobecnému lekárovi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na účely lekárskeho vyšetrenia v prijímacom konaní podľa osobitného predpisu a posudkovému lekárovi ozbrojených síl Slovenskej republiky na účely výberového alebo prieskumného konania v celom rozsahu,
h) posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov v celom rozsahu,
i) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu v celom rozsahu,
j) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s konaním pred súdom v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec; obdobne sa postupuje, ak ide o znalca určeného podľa osobitného predpisu,
k) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu  na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,
l) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania,
m) odbornému pracovníkovi epidemiológie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a odbornému pracovníkovi epidemiológie úradov verejného zdravotníctva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na zabezpečenie epidemiologického vyšetrovania.

Článok II
Spracúvanie osobných údajov klienta na ďalšie účely

1. Klient môže poskytnúť poskytovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa a telefónne číslo, a to na účely vedenia ústnej,  písomnej poštovej alebo elektronickej komunikácie, prostredníctvom ktorej bude poskytovateľ poskytovať klientovi ústne a písomné informácie o termínoch vyšetrenia, o výsledkoch vyšetrenia a bude mu doručovať lekárske správy e-mailom v zašifrovanej forme a lekárske predpisy poštou. Poskytovateľ bude spracúvať a zhromažďovať osobné údaje klienta podľa tohto bodu počas doby poskytovania zdravotnej starostlivosti klientovi. Osobné údaje podľa tohto bodu nebudú poskytnuté tretím osobám ani odosielané do tretích krajín. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov podľa tohto bodu je písomný súhlas klienta, ktorý môže byť udelený aj elektronickou formou (napríklad e-mailom).

2. Klient, ktorý vstúpi do priestorov poskytovateľa po tom, čo bol výstražným písomným označením upozornený na to, že tieto priestory sú snímané kamerovým systémom, prejavuje dobrovoľný súhlas poskytovateľovi so snímaním jeho osoby kamerovým systémom v priestoroch ambulancie a uchovávaním takéhoto obrazového záznamu na účely zachovania bezpečnosti, ochrany zdravia a majetku poskytovateľa a klientov. Poskytovateľ bude uchovávať obrazový záznam vo svojom informačnom systéme po dobu maximálne 15 kalendárnych dní, následne budú tieto údaje zo systému vymazané. Osobné údaje podľa tohto bodu nebudú poskytnuté tretím osobám ani odosielané do tretích krajín. V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu alebo priestupku bude obrazový záznam poskytnutý orgánom činným v trestnom konaní na základe jeho vyžiadania. Právnym základom spracúvania osobných údajov podľa tohto bodu je súhlas klienta a ochrana zdravia a majetku všetkých klientov nachádzajúcich sa v priestore poskytovateľa.

3. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa bodu 1 poskytovateľom má klient nasledovné práva:
požadovať od poskytovateľa prístup k jeho osobným údajom, ktoré sú spracúvané, získať od poskytovateľa potvrdenie o tom, či tento spracúva osobné údaje, ktoré sa týkajú osoby klienta a informácie o zdroji, z ktorých tieto osobné údaje získal, o účele a kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcov, o dobe spracúvania a uchovávania osobných údajov;
požadovať od poskytovateľa, aby tento bez zbytočného odkladu opravil nesprávnosť osobných údajov klienta, ktoré spracúva;
požadovať od poskytovateľa, aby tento po ukončení spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí zákonom stanovenej doby archivácie vymazal všetky osobné údaje klienta, ktoré spracúva v súvislosti s vedením zdravotnej dokumentácie;
získať od poskytovateľa osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte ako aj právo preniesť tieto ďalšiemu prevádzkovateľovi;
požadovať od poskytovateľa, aby tento obmedzil spracúvanie osobných údajov klienta, ak klient namieta správnosť osobných údajov alebo ak spracúvanie jeho osobných údajov je nezákonné;
podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov na začatie konania o ochrane osobných údajov za účelom zistenia, či pri spracúvaní osobných údajov došlo k porušeniu práv klienta alebo iných ustanovení zákona. Klient môže vyššie uvedené práva uplatniť u poskytovateľa písomne na adrese IMUNO – ALERGO s.r.o., Nejedlého 69, 841 02 Bratislava.

III. ČASŤ
ÚČINNOSŤ

1. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.5.2021 a o ich prípadnej zmene bude poskytovateľ informovať klienta písomne e-mailom alebo prostredníctvom sms správy.

2. Platnosť podmienok uplatňovaných do 30.4.2021 zaniká v plnom rozsahu.

3. Na základe požiadania klienta mu poskytovateľ kedykoľvek poskytne aktuálne znenie podmienok a to v listinnej podobe alebo elektronickej podobe v zmysle požiadavky klienta.

4. Aktuálne znenie podmienok je klientovi nepretržite k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch čakárne ambulancie poskytovateľa.

VYHLÁSENIE KLIENTA
(je možné realizovať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie)

Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………………………………………………….

Bydlisko: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodné číslo: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Názov zdravotnej poisťovne: …………………………………………………………………………………………………….

vyhlasujem, že

som sa riadne oboznámil s doručenými podmienkami a informáciami poskytovateľa v súvislosti s úhradami za poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako aj informáciami v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov (ďalej len „podmienky“), a týmto podmienkam som porozumel v plnom rozsahu a súhlasím s nimi;

som riadne oboznámený s aktuálnym cenníkom zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa a zaväzujem sa oboznámiť sa s jeho aktuálnym znením pred každým okamihom podrobenia sa zdravotnému výkonu poskytovateľa alebo pred okamihom poskytnutia služby, o ktorú prejavím záujem;

súhlasím/nesúhlasím* s využívaním všetkých nadštandardných služieb poskytovateľa (časť I čl. V bod 5 podmienok) a dobrovoľne sa zaväzujem uhrádzať poskytovateľovi ročný poplatok za ich poskytovanie v zmysle aktuálne platného cenníka zdravotných výkonov a služieb poskytovateľa;

súhlasím/nesúhlasím* so spracúvaním mojich osobných údajov na účely telefonickej a elektronickej komunikácie s poskytovateľom (časť II čl. 2 bod 1 podmienok) a na tieto účely poskytujem poskytovateľovi nasledovné osobné údaje:

e-mailová adresa: ……………………………………………………………………………………………….
telefónne číslo: ……………………………………………………………………………………………….
súhlasím/nesúhlasím* s tým, aby mi poskytovateľ na moju e-mailovú adresu doručoval informácie na účely priameho marketingu ako aj informácie reklamného charakteru. Som si vedomý skutočnosti, že tento môj súhlas môžem kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou doručenou poskytovateľovi (aj e-mailom na recepcia@imuno-alergo.sk);

všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú aktuálne, pravdivé, úplné a správne a v prípade ich zmeny sa zaväzujem túto skutočnosť písomne oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu;

som si vedomý skutočnosti, že ak sa s poskytovateľom dohodnem na konkrétnom termíne poskytnutia zdravotného výkonu alebo služby a na tento termín sa nedostavím bez ospravedlnenia mojej neúčasti minimálne 48 hodín pred dohodnutým termínom zdravotného výkonu alebo služby, som povinný uhradiť poskytovateľovi čiastočnú náhradu za stratu jeho času v zmysle podmienok (časť I čl. V bod 7 podmienok);

som si vedomý skutočnosti, že ak sa s poskytovateľom dohodnem na poskytnutí nadštandardnej služby program úspory času a nedostavím sa na dohodnutý termín tejto služby a ani neospravedlním svoju neúčasť na tomto termíne aspoň päť pracovných dní vopred, som povinný uhradiť poskytovateľovi čiastočnú náhradu za stratu jeho času v zmysle podmienok (časť I čl. VI bod 5 podmienok);

zaväzujem sa oznámiť poskytovateľovi zmenu mojej zdravotnej poisťovne najneskôr do 31.12. kalendárneho roka, v ktorom som doručil mojej novej zdravotnej poisťovni prihlášku na verejné zdravotné poistenie; v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzujem uhradiť poskytovateľovi náhradu za stratu jeho času vo výške 30 eur, ktorý poskytovateľ musel vynaložiť v súvislosti s opravou vyúčtovania zdravotných výkonov z dôvodu, že nemal informáciu o zmene mojej zdravotnej poisťovne.

v Bratislave dňa ……………………….

……………………………………………………………
podpis klienta alebo jeho zákonného zástupcu

* nevhodné zaškrtnúť


PDFPDF DOKUMENT NA STIAHNUTIE: PODMIENKY A INFORMÁCIE V SÚVISLOSTI S  ÚHRADAMI ZA POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A  V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTA