Bol/a som informovaný/á, že nižšie uvedené spoločnosti IMUNO – ALERGO s.r.o.:
so sídlom Nejedlého 69, Bratislava 841 02, IČO: 35 866 837, IČ DPH: SK2021757155
majú záujem spracúvať moje osobné údaje špecifikované nižšie (ďalej len ako “Osobné údaje” ) na účely uvedené v tomto súhlase:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Email:
Mobil:
Rod. číslo:
Dátum narodenia:

Bol som informovaný/á, že niektoré z mojich Osobných údajov mohli byť získané nepriamo prostredníctvom profesionálnych databáz využívaných
Spoločnosťou IMUNO – ALERGO s.r.o.

Bol/a som informovaný/á, že tieto Osobné údaje sa spracúvajú, pod podmienkou udelenia môjho súhlasu nižšie, na nasledujúce účely, vrátane
marketingovej komunikácie o produktoch a službách a činnostiach Spoločnosti IMUNO – ALERGO s.r.o. môžu byť spracované na ďalšie zlučiteľné účely

  • E-mail
  • Mobil
  • Telefón
  • Pošta
  • Internet

Súhlasím s prijímaním marketingovej komunikácie od Spoločnosti IMUNO – ALERGO s.r.o.: Produktoch a Službách – Novinkách

Súhlasím s prijímaním od Spoločnosti IMUNO – ALERGO s.r.o.: Personalizovaného obsahu

Bol/a som informovaný/á, že ak súhlasím s prijímaním marketingových/propagačných a zdravotníckych edukačných oznámení, IMUNO – ALERGO s.r.o. bude musieť spracúvať moje osobné údaje, aby mi mohli posielať personalizované komerčné a lekárske:

  • Email
  • Mobil
  • Telefón
  • Pošta
  • Internet

Súhlasím s prijímaním marketingovej komunikácie od IMUNO – ALERGO s.r.o.: Produktoch a Službách
Súhlasím s prijímaním od IMUNO – ALERGO s.r.o.: Personalizovaného obsahu


Bol/a som informovaný/á, že ak súhlasím s prijímaním marketingových/propagačných a zdravotníckych edukačných oznámení, Spoločnosť IMUNO – ALERGO s.r.o. budú musieť spracúvať moje osobné údaje, aby mi mohli posielať personalizované komerčné a lekárske oznámenia. Za týmto účelom IMUNO – ALERGO s.r.o. budú spracúvať moje záujmy, preferencie a interakcie s cieľom prispôsobiť túto komunikáciu. Napríklad e-maily, ktoré mi budú odoslané, budú vybavené hodnotením kliknutí, ktoré určí, či je pre mňa téma zaujímavá. Použije sa aj na zastavenie odosielania správ, ak niekoľko mesiacov neotvorím žiadnu komunikáciu od IMUNO – ALERGO s.r.o..

Rozumiem, že moje Osobné údaje môžu byť poskytnuté iným spoločnostiam v skupine Sanofi a iným poskytovateľom služieb (napríklad poskytovateľom IT zdrojov, výskumných organizácií, marketingových agentúr, poskytovateľom IT služieb, atď.) ktorí pomáhajú IMUNO – ALERGO s.r.o. pri spracovaní mojich Osobných údajov (ďalej len ako „Príjemcovia“). Niektorí z týchto Príjemcov môžu mať sídlo v krajinách mimo EHP, ktoré sú považované za také, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Pre takéto prípady Spoločnosť IMUNO – ALERGO s.r.o. prijali vhodné mechanizmy na ochranu mojich Osobných údajov, najmä vrátane dohôd o prenose osobných údajov založených na štandardných zmluvných doložkách Európskej komisie. Pre ďalšie informácie o krajinách, do ktorých sa údaje prenášajú alebo o implementovaných mechanizmoch prenosu Osobných údajov, môžem kontaktovať Spoločnosť IMUNO – ALERGO s.r.o.:
online: recepcia@imuno-alergo.sk
poštou: Nejedlého 69, Bratislava 841 02

V každom prípade, k mojim Osobným údajom má prístup len IMUNO – ALERGO s.r.o. a príslušní zamestnanci. Príjemcov na základe zásady opodstatnenosti potreby byť informovaný a len na vyššie uvedené účely.

Bol som informovaný/á o tom, že moje Osobné údaje môžu byť Spoločnosťou IMUNO – ALERGO s.r.o. sprístupnené tretej osobe v súvislosti so spracovaním osobných údajov nebudem namietať tak ako je uvedené nižšie.

Bol som informovaný/á, že mám právo odmietnuť spracúvanie mojich Osobných údajov. V prípade, že odmietnem poskytnúť Osobné údaje, podpísať tento formulár alebo ak odvolám svoj súhlas, rozumiem, že Spoločnosť IMUNO – ALERGO s.r.o. mi nebudú môcť poskytnúť informácie o svojich produktoch, službách a aktivitách, ani mi nebudú môcť poskytnúť osobné/personalizované farmaceutické informácie, na základe mojich preferencií a záujmov. Žiadne ďalšie následky z neposkytnutia či odvolania súhlasu však nevzniknú.

Bol som informovaný/á, že Spoločnosť IMUNO – ALERGO s.r.o. budú spracovávať moje osobné údaje na tieto účely, po dobu kým Spoločnosť 1IMUNO – ALERGO s.r.o. nebudú informované, že som prestal/a vykonávať svoju profesiu ako zdravotnícky alebo farmaceutický pracovník a/alebo kým neodvolám svoj súhlas so spracovaním mojich Osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú alebo prípustnú pre stanovené účely, pre ktoré boli získané podľa retenčnej politiky (Records managment policy) a podľa zákonom stanovených lehôt pre archiváciu a skartáciu. Medzi kritériá používané pre určenie dĺžky uchovávania osobných údajov patrí: (i) doba, počas ktorej trvá zmluvný vzťah; (ii) existencia právnej povinnosti, (iii) prípustnosť takého uchovávania vzhľadom k nášmu oprávnenému záujmu a (iv) zákonom stanovené lehoty pre archiváciu a skartáciu. Bol/a som informovaný/á, že mám právo (i) na prístup k mojim Osobným údajom, (ii) požiadať o ich opravu alebo odstránenie, (iii) namietať proti ich spracovávaniu a (iv) právo požadovať od Spoločnosti 1, Spoločnosti 2 alebo ďalších spoločností skupiny Sanofi vymazanie mojich Osobných údajov („právo na zabudnutie“), ako aj (v) právo na prenosnosť údajov a právo žiadať obmedzenie spracúvania v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.

Bol/a som tiež informovaný/á, že mám právo kedykoľvek slobodne a bezplatne odvolať môj súhlas so spracovaním mojich Osobných údajov na vyššie uvedené účely. V takom prípade Spoločnosť IMUNO – ALERGO s.r.o. nebudú môcť ďalej spracovávať moje Osobné údaje, iba ak by na to mala presvedčivé, oprávnené záujmy alebo iný zákonný dôvod pre ich spracúvanie.

Bol/a som tiež informovaný/á, že sa môžem obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov patriacich do spoločnosti IMUNO – ALERGO s.r.o.

Bol/a som informovaný/á o tom, že mám tiež právo podať sťažnosť príslušnému miestnemu orgánu dozoru – Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, (www.dataprotection.gov.sk/uoou/)

Odsúhlasením formuláru – Podpísaním tohto formulára súhlasu so spracovaním mojich Osobných údajov, slobodne a dobrovoľne súhlasím so spracovaním mojich Osobných údajov Spoločnosťou IMUNO – ALERGO s.r.o. za podmienok, ktoré sú v ňom uvedené.