N-acetylcysteín (liek SOLMUCOL) a jej potenciálne využitie ako podporného liečiva v liečbe pacientov s COVID-19.

Najnovšia štúdia (Shi 2020) sa zameriava na antioxidačné, protizápalové a imunomodulačné terapeutické vlastnosti N-acetylcysteínu, ktoré môžu byť prospešné pri liečbe a prevencii SARS-Cov-2.

Ukazuje sa, že:

  • NAC zvyšuje hladinu a produkciu glutatiónu
  • inhibuje NLRP3 inflamazóm (IL1β a IL18) in vitro
  • inhibuje produkciu prozápalových cytokínov (IL-8, CXCL10, CCL5 a IL-6), čím sa znižuje chemotaktická migrácia monocytov
  • znižuje plazmatický TNF-ɑ

Počas infekcie COVID-19 sa môže vyskytnúť syndróm respiračnej tiesne u dospelých (ARDS) a pľúcny edém. Reaktívne kyslíkové radikály (ROS) môžu tiež aktivovať dráhu NF-kB na zosilnenie zápalu prostredníctvom regulácie expresie viacerých génov, ako sú IL-6, TNF- ɑ a chemokíny.

N-acetylcysteín ako silný scavenger OH− by mohol účinne zabrániť cytokínovej búrke a pľúcnemu edému vyvolanému ROS a respiračnému zlyhaniu. N-acetylcysteín je silný antioxidant a má dvojitý antioxidačný účinok. Za antioxidačný účinok je zodpovedná chemická štruktúra molekúl Nacetylcysteín, kde voľná SH skupina sama vychytáva reaktívne voľné kyslíkové radikály. Na rozdiel od iných molekúl z danej ATC skupiny, N-acetylcysteín je vďaka svojmu metabolitu cysteínu priamym prekurzorom tvorby GLUTATIÓNU. Glutatión inhibuje vírusovú replikáciu u mnohých vírusov: napr. chrípka A (H1N1; H3N2 a H5N1), čo môže mať priaznivý efekt v liečbe a prevencii viróz, chrípky a chrípke podobných ochorení.
Niektoré štúdie naznačujú, že pacienti so stredne ťažkou infekciou COVID-19 majú nižšie hladiny glutatiónu a vyššie hladiny voľných kyslíkových radikálov ako pacienti s miernym ochorením.  Z toho dôvodu niektoré štúdie odporúčajú použitie N-acetylcysteínu ako vhodnej pomocnej liečby pri ochorení COVID-19.

Vzhľadom na to, že perorálny N-acetylcysteín významne znížil frekvenciu a závažnosť chrípky, môže tiež znížiť výskyt zápalu pľúc. Štúdia preukázala, že u približne 37% mechanicky ventilovaných pacientov sa na jednotke intenzívnej starostlivosti rozvinie zápal pľúc spojený s ventiláciou (VAP). V klinickej štúdii bol u pacientov liečených NAC zaznamenaný signifikantne nižší výskyt klinicky potvrdenej pneumónie v porovnaní s pacientmi v skupine s placebom (26,6% vs. 46,6%). Perorálny N-acetylcysteín (600 mg) významne znížil hladiny TNF a malondialdehydu (MDA) ) a významne zlepšil oxidačný stres aj u pacientov s pneumóniou získanou v komunite.

PODPORNÁ LIEČBA PRI ĽAHKOM PRIEBEHU COVID- 19

 

Nutraceutikum
(denné dávky)
Prevencia
COVID-19
COVID-19
mierny priebeh
Kontraindikácie Nežiaduce účinky
vitamín C 2x 1000 mg 2-3 x 2000 mg -deficit G6PD, hemosideróza, hemochromatóza, obličkové oxalátové kamene;
-predávky > 2000 mg gravidita, kojenie história obličkového zlyhania
plynatosť, hnačka; pri deficite G6PD hemolýza;
-pri poruche oxalátového metabolizmu zvýšené vylučovanie vápnika a tvorba oxalátových obličkových kameňov
vitamín D 1000 IU -3000 IU 4000-10000 IU Zvýšený vápnik v krvi, hyperparatyreóza(zvýšená funkcia príštitných teliesok), malabsorbčný syndróm (nedostatočné vstrebávanie živín), sarkoidóza, lymfómy, granulomatózy;
-pre megadávky gravidita; opatrne pri obličkových kameňoch
Bolesti hlavy, únava, nauzea,
Zvýšenie vápnika v krvi, zvýšené vylučovanie vápnika močom, obličkové kamene
zinok 15-50 mg 100 mg nie sú známe;
žiadne riziko pri krátkodobom užívaní zvýšených dávok, tak ako sú uvedené
Pocit na zvracanie, hnačka, závrat, kovová chuť v ústach;
dlhodobé veľmi vysoké dávky vedú k deficitu medi v tele
selén 100 μg -200 μg 200-300 μg Hypotyreóza (nedostatočná funkcia štítnej žlazy) a struma z nedostatku jódu, nemelanómové nádory kože
!dávky > 900 μg sú toxické pri dlhodobom užívaní
cesnakový zápach z úst, kovová chuť v ústach, pocit na zvracanie, vracanie, únava, emočná instabilita, padanie vlasov
kvercetín 250 mg 2x 250 mg žiadne pri uvedených dávkach
!megadávky môžu pri obličkových ochoreniach viesť k zlyhaniu obličiek
Bolesti hlavy,
parestézie (pocitové zmeny)končatín
!nie je dostatok dát pre obdobie gravidity a dojčenia
N-acetylcysteín 2x 600 mg 2x1200mg žiadne (alergia po podaní v minulosti) Bolesti hlavy, tinitus (pískanie v ušiach), hnačka, vyrážka, tachykardia (bušenie srdca), hypotenzia (nízky tlak)
melatonín 6 mg
na noc
10 mg na noc fibromyalgia, šoférovanie a obsluha strojov, gravidita a laktácia Sedácia (útlm), ospalosť

PODPORNÁ LIEČBA PRI ĽAHKOM PRIEBEHU COVID- 19PODPORNÁ LIEČBA
PRI ĽAHKOM PRIEBEHU COVID- 19 VIAC INFO >>

(Postupy pre manažment pacientov s COVID-19 sú verejne dostupné na stránkach Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZSR). Usmernenia ohľadne vitamínov či minerálov sú podrobnejšie rozpracované v aktualizovanej verzii pre chorých na Oddeleniach anesteziológie a intenzívnej medicíny)

Detailné odporúčania pre preventívne podávanie nutraceutík, ale aj ich konkrétnu aplikáciu v každej fáze ochorenia sú voľne dostupné vo forme protokolu vypracovaného americkými expertami pre urgentnú medicínu. Marik P. EVMS COVID-19 management protocol. An overview of the MATH+ and I-MASK+ protocols 27.12.2020 https://www.evms.edu/covid-19/covid_care_for_clinicians/

VIA PRACTICA – Moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu – spracované podľa autora článku MUDr. Ivana Vargu, PhD.

Odborný recenzovaný časopis VIA PRACTICA je zameraný postgraduálne, s dôrazom na informácie využiteľné v praxi lekárov. Slúži medicínskej verejnosti na získavanie prehľadu o vývoji v širokom spektre medicínskych odborov: poskytuje nezávislé informácie na základe EBM o najnovších poznatkoch a postupoch v prevencii, diagnostike a terapii ochorení. Súčasťou časopisu je autodidaktický test s možnosťou získania CME kreditov.

Spozorované fi Pasque, dodavateľ vitamínu C na infúzne podávanie

ilustračné foto zdroj: pexels.com