1./ Nulté vyšetrenie

Prístroj zapneme. Prebehne automatická kalibrácia. Asi po minúte prejde do pracovného režimu. Do prístroja zasunieme plastový nástavec so zastrčeným hygienickým náustkom (trubičkou). Na displeji spustíme 15-sekundové odpočítavanie na zadržanie dychu. Pacient sa zhlboka nadýchne a zadrží dych. Po zaznení signálu pacient nenásilne vydýchne celý obsah svojich pľúc do náustka, približne počas 5-10 sekúnd. Čas výdychu nie je dôležitý, ani jeho rýchlosť, ale podstatné je vyprázdniť celý obsah pľúc. Prístroj zobrazí množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Toto meranie je nultým meraním testu a nameraná hodnota sa zaznačí ako pacientova základná hodnota (base line) v nultej minute testu.

2./ Vypitie roztoku laktulózy

Po zmeraní základnej hodnoty sa pacientovi podá k vypitiu vlažný roztok laktulózy (u dospelého 10 g laktulózy sa rozmieša v 250 ml teplej vody). Pacientovi je vhodné odovzdať pohár s teplou vodou s pridanou dávkou práškovej laktulózy a lyžičku. Pacient si vo vode za stáleho miešania sám laktulózu rozpustí. Čo najskôr po zmeraní základnej hodnoty vodíka pacient vypije pripravený roztok laktulózy (najlpšie do niekoľkých minút, hneď po rozpustení, keď vychladne na teplotu, ktorá je preňho príjemná na pitie).

3./ Prvé kontrolné meranie po 15 minutach

Podľa najčastejšie publikovaných metodík sa doporučuje urobiť prvé meranie po 15 minútach od podania roztoku laktulózy. Meranie robíme rovnakým spôsobom ako v bode 1./ Zobrazenú hodnotu zaznačíme ako meranie v 15. minúte.

4./ Ďalšie kontrolné merania

Počas nasledujúcich 2 hodín meraniami v určitých časových intervaloch analyzujeme množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Druhé a ďašie merania sa odporúčajú po 30 a ďalej po 45, 60, 90, a 120 minútach. Namerané hodnoty zaznačujeme. Ak nie je dosiahnutie maxima badateľné, doporučuje sa pokračovať v teste ešte i po 150 minúte. Po zaznamenaní ďalšieho nezvyšovania úrovne vodíka v dychu sme zistili maximum a test môžeme ukončiť. Neskôr začne úroveň vodíka klesať.

5./ Interpretácia výsledkov merania:

Vodík zaznamenaný v priebehu 2 hodín od podania roztoku vzniká procesmi, prebiehajúcimi v tenkom čreve. Pokiaľ v tomto čase zaznamenáme nárast množstva vodíka nad základnú hodnotu, svedčí to o tom, že bežne nestráviteľná laktulóza neprejde nezmenená do hrubého čreva, ale sa už v tenkom čreve rozkladá účinkom prítomných anaeróbnych baktérií. Produktom tohto rozkladu je vodík, ktorý sa krvou prenáša do pľúc. Tam sa uvolňuje do dychu, kde je ho možné namerať.
Pri vynesení nameraných údajov do grafu, pozitívna laktulózová odpoveď je typická dvoj-píková, s včasným vzostupom úrovne vodíka s maximom približne po 1 hodine od podania roztoku, kedy laktulóza prichádza do kontaktu s baktériami, pokiaľ sú prítomné v tenkom čreve. Ďalej, približne po 2 hodinách od podania roztoku, nasleduje neskorší vzostup úrovne vodíka v dychu v mohutnejšom druhom píku, spôsobenom normálnou mikroflórou v hrubom čreve. Obidva píky môžu niekedy spolu splynnúť do jedného včasného plateau.

Pre správnu interpretáciu výsledkov je dôležité posúdiť 3 skutočnosti:

  • Základná hodnota vodíka v dychu
  • Maximálna hodnota vodíka v dychu
  • Čas od podania roztoku laktulózy po dosiahnutie maxima a odlíšenie prvého maxima vzostupu hodnôt vodíka v čase od 30 do 120 minút od podania roztoku od druhého maxima po 150 minútach od podania.

Vzostup v maxime najmenej o 20 ppm nad základnú hodnotu v čase od 30 do 120 minút od podania roztoku sa spravidla považuje za pozitívny výsledok.

6./ Prakické doporučenia

Na naváženie laktulózy postačuje i kuchynská váha, presnosť navážky nie je kritická. Praktické je použiť roztok DUPHALAC, kde 10g laktulózy je obsiahnutých v 15ml roztoku.

Hygienický náustok (trubičku) si pacient môže medzi meraniami uschovať u seba a používať ho počas viacerých meraní testu tak, že svoj náustok sám zastrčí pred meraním do plastového nástavca a ten sa následne zasunie do prístroja.