A. Kritériom pre zaočkovanie osoby proti ochoreniu COVID-19 v prvej fáze*) je, že

a) osoba je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému uverejneného na webovom sídle www.korona.gov.sk (ďalej len „centrálny objednávkový systém“) a je
1. zdravotníckym pracovníkom,
2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
4. terénnym sociálnym pracovníkom,
5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v nemocnici,
6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,
b) osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní,
c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo osobe s ochorením podľa bodu E písm. b),
d) očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu
1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení sociálnych služieb podľa osobitného predpisu1) a vykonáva sa priamo v zariadení sociálnych služieb,
2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia , ak toto očkovanie zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia vykonáva,
4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

B. Kritériom pre zaočkovanie osoby v druhej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.

C. Kritériom pre zaočkovanie osoby v tretej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo druhej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 75 rokov.

D. Kritériom pre zaočkovanie osoby v štvrtej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze alebo tretej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 65 rokov.

E. Kritériom pre zaočkovanie osoby v piatej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze alebo v štvrtej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
3. s transplantáciou solídnych orgánov,
4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca,
11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch,
12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
14. s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35,
15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných),
16. s cirhózou pečene,
17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu,
18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné,
20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza).

F. Kritériom pre zaočkovanie osoby v šiestej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze alebo piatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez ohľadu na vek; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient
1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B,
6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,
9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,
13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných),
14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu,
16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu,
17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu,
18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

G. Kritériom pre zaočkovanie osoby v siedmej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze alebo šiestej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom s vekom najmenej 55 rokov.

H. Kritériom pre zaočkovanie osoby v ôsmej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze alebo siedmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov.

I. Kritériom pre zaočkovanie osoby v deviatej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je učiteľom.

J. Kritériom pre zaočkovanie osoby v desiatej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov.

K. Kritériom pre zaočkovanie osoby v jedenástej fáze*) je, že osoba

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze alebo desiatej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov.

Vysvetlivka:
*) Fáza je začatá otvorením prihlasovania pre príslušné skupiny obyvateľov vo formulári na prihlasovanie v centrálnom objednávkovom systéme.

1) Zákon č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.